(1)
., P. CAPTAIN SOHAIB ASHRAF (1993 – 2019). PAFMJ 2019, 69, 1161.